23,5€

Sushi to sashimi no moriawase

6 makis, 3 nigiris y 9 piezas de sashimi variado – Sushi moriawase (variados de sushi & sashimi)

None, 08017, Barcelona